නිවන් මගධර්ම උදාකරන ධර්ම

උදාකරන ධර්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close