නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය නිච්ජ සුඛ අත්ථ

නිච්ජ සුඛ අත්ථ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා