නිවන් මගසතර ආහාර රස තෘෂ්ණාවට වහල්වීම

රස තෘෂ්ණාවට වහල්වීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close