නිවන් මග ආර්යයන් කෙරෙහි චිත්ත ප්‍රසාදය ඇතිවීම

ආර්යයන් කෙරෙහි චිත්ත ප්‍රසාදය ඇතිවීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා