නිවන් මගධර්ම උදානොකරන ධර්ම

උදානොකරන ධර්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close