දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය ත්‍රිකෝටික පාරිසුද්ධ සීලය

ත්‍රිකෝටික පාරිසුද්ධ සීලය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close