දාන කථාදස පුණ්‍ය ක්‍රියාශීලය අත්තානං උපමං කත්වා

අත්තානං උපමං කත්වා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close