විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ විපස්සිස්ස නමත්ථු -චක්ඛුමන්තස්ස සිරිමතෝ

විපස්සිස්ස නමත්ථු -චක්ඛුමන්තස්ස සිරිමතෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close