නිවන් මග දැනීම පුන්‍ය විපාකය

දැනීම පුන්‍ය විපාකය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා