සම්මා දිට්ඨිය - ඥාණ හතරක් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close