භාවනාවසෘද්ධි සෘද්ධි ප්‍රාතිහාර්යය

සෘද්ධි ප්‍රාතිහාර්යය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close