භාවනාවසෘද්ධි ආදේශනා ප්‍රාතිහාර්ය

ආදේශනා ප්‍රාතිහාර්ය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close