භාවනාවසෘද්ධි අනුසාසනා ප්‍රාතිහාර්ය

අනුසාසනා ප්‍රාතිහාර්ය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close