නිවන් මග ආදි කළ්‍යාණ, මධ්‍ය කළ්‍යාණ, පරියෝස කළ්‍යාණ

ආදි කළ්‍යාණ, මධ්‍ය කළ්‍යාණ, පරියෝස කළ්‍යාණ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close