නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු අත්ථ සහ අනත්ථ

අත්ථ සහ අනත්ථ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close