නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ආත්ම සහ අනාත්ම

ආත්ම සහ අනාත්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close