අභිධර්මයචිත්තයචිත්ත විදි සෝතද්වාර චිත්ත වීති

සෝතද්වාර චිත්ත වීති යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close