විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ අලංකතෝ චේපිසමන් ච රෙයිය

අලංකතෝ චේපිසමන් ච රෙයිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා