නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ස්පර්ශ වේදනා සංඥා චේතනා

ස්පර්ශ වේදනා සංඥා චේතනා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close