නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු ඒකාග්‍රතා ජීවිතේන්ද්‍රිය මනසිකාර

ඒකාග්‍රතා ජීවිතේන්ද්‍රිය මනසිකාර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close