නිවන් මග බුදු කුල

බුදු කුල යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා