විනය මහා ශික්ෂා

මහා ශික්ෂා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා