භාවනාව සක්මන් භාවනාව

සක්මන් භාවනාව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා