නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයදුක්ඛ දුක දුක්ඛසත්‍යය වේද

දුක දුක්ඛසත්‍යය වේද යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close