නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයදුක්ඛ දුක-දුක වේ දුක්ඛ සත්‍යය නොවේ

දුක-දුක වේ දුක්ඛ සත්‍යය නොවේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close