නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයදුක්ඛ දුක්ඛ සත්‍ය දුක්ඛ සත්‍යවේ දුක නොවේ

දුක්ඛ සත්‍ය දුක්ඛ සත්‍යවේ දුක නොවේ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close