නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණය සියලු සංඛාර අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ ලෙස මෙනෙහි කිරීම

සියලු සංඛාර අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ ලෙස මෙනෙහි කිරීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා