විශ්ව සම්භවයසූත්‍ර විග්‍රහගාථා විග්‍රහ ඉධංමේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයා වහන්හෝතු

ඉධංමේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයා වහන්හෝතු යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close