මේ කරන ලද පින ආශ්‍රවක්ෂයට හේතු වේවා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close