නිවන් මග අතක්කාවචර

අතක්කාවචර යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා