අභිධර්මයකර්ම ශක්තිය නානාක්ශනික කර්ම ශක්තිය

නානාක්ශනික කර්ම ශක්තිය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close