නිවන් මගත්‍රිලක්‍ෂණයදුක්ඛ දුක්ක සමුදය, දුක්ක නිරෝදය

දුක්ක සමුදය, දුක්ක නිරෝදය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close