නිවන් මග බුදු පිරිස

බුදු පිරිස යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා