කායෙන වාචා චිත්තේන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා