දිව්‍ය ලෝක මනුස්ස කය දේව කයකට පරිවර්තනය වීමෙන්

මනුස්ස කය දේව කයකට පරිවර්තනය වීමෙන් යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close