භාවනාව ආර්ය තුෂනිම්භූත භාවය

ආර්ය තුෂනිම්භූත භාවය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා