නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු චක්ඛු රූප,චක්ඛු විඤ්ඤාණ,සම්පස්ස,සම්පස්සජා වේදනා

චක්ඛු රූප,චක්ඛු විඤ්ඤාණ,සම්පස්ස,සම්පස්සජා වේදනා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close