ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ සූවිසි ගුණ ��������������������� 2

��������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close