ත්‍රිවිධ රත්නයබුද්ධ, ධම්ම, සංඝ සූවිසි ගුණ ��������������������������������������������������������������� 2

��������������������������������������������������������������� යන දහම් කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close