විනය තපස් මහන

තපස් මහන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා