නිවන් මගනිවන් මගේ ගැටලු සාසනය කෙරෙහි සිත පහදවා දීම

සාසනය කෙරෙහි සිත පහදවා දීම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close