නිවන් මග යේ ධම්මා හේතුප්පභවා -තේසං හේතුං තථාගතෝ ආහ

යේ ධම්මා හේතුප්පභවා -තේසං හේතුං තථාගතෝ ආහ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා