නිවන් මග ත්‍රිපිටකය පරිහරනය

ත්‍රිපිටකය පරිහරනය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා