පටිච්චසමුප්පාදයප්‍රවෘත්ති පටිච්චසමුප්පාදය අවිද්‍යා සංඛාර විඤ්ඤාණ නාමරූප සලායතන

අවිද්‍යා සංඛාර විඤ්ඤාණ නාමරූප සලායතන යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා