පටිච්චසමුප්පාදයප්‍රවෘත්ති පටිච්චසමුප්පාදය ඵස්ස පටිඝ තණ්හා අධිමොක්ඛ ආදීනව

ඵස්ස පටිඝ තණ්හා අධිමොක්ඛ ආදීනව යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා