විනය සංඝ සම්මතය

සංඝ සම්මතය යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා