නිවනට අදාල කරුනු රූප, ශබ්ද, ගන්ද, රස, පහස, ධර්ම

රූප, ශබ්ද, ගන්ද, රස, පහස, ධර්ම යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා

close