නිවන් මග කම්ම සමුදයා රූප සමුදයා

කම්ම සමුදයා රූප සමුදයා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා