නිවන් මග නිබ්බන්ති ලක්ෂණං සමුදයා රූප සමුදයා

නිබ්බන්ති ලක්ෂණං සමුදයා රූප සමුදයා යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා