නිවන් මග කම්ම නිරෝධෝ රූප නිරෝධෝ

කම්ම නිරෝධෝ රූප නිරෝධෝ යන ධර්ම කරුණ සඳහන් වන සදහම් දේශනා